سنجش اصالت کالا

لطفا کد ۸ رقمی کالا را با فرمت صحیح به صورت اعداد انگلیسی و بدون فاصله وارد نمایید.